Medicatiebewaking uitvoeren

Publieksversie

Bij het voorschrijven van medicatie controleert het systeem de actuele medicatie op dosis, dubbelmedicatie, interacties, contra-indicaties en medicatie-overgevoeligheden.

De huisarts kan de concept-medicatieafspraken en andere concept-medicatiegegevens in samenhang met de actuele en recente medicatiegegevens controleren: de medicatiebewaking. Ook voordat deze medicatieafspraken of andere medicatiegegevens definitief wordt opgeslagen, voert het systeem deze toetsing uit. 

Er wordt gecontroleerd op contra-indicaties, medicatie-overgevoeligheden, dubbelmedicatie, interacties en dosering. Daarbij is de leeftijd en het geslacht van invloed op de uitkomst.

Wanneer het om een geneesmiddel waarvoor een overgevoeligheid is vastgelegd verschijnt een melding. De melding bevat de eventuele beschikbare aanvullende informatie (de aard en ernst van eerder geregistreerde overgevoeligheidsreactie). Als er ook een ‘blokkade’ kenmerk bestaat bij een medicatieovergevoeligheid, kan bij het voorschrijven van medicatie de melding niet worden genegeerd. Alleen door het opheffen van de blokkade kan het geneesmiddel worden voorgeschreven. Bij een melding van een overgevoeligheid zonder blokkade kan de huisarts toch besluiten het middel in de medicatieafspraak of het verstrekkingsverzoek vast te leggen.