U bent hier

Toelichting op actualisatie ICPC-tabel in maart 2018

7 december, 2018

De actualisatie van de ICPC (maart 2018) voorzien we graag van enige extra toelichting, met name sommige veranderingen in subtitels. Deze actualisatie van ICPC is gedaan aan de hand van binnengekomen verzoeken van onder andere NHG-leden, expertgroepen en zorggroepen. Soms gebeurt dat ook naar aanleiding van een discussie op HAweb Ledenforum - Huisartspraktijk – ICT en HIS of de HAweb-groep ADEPD in de praktijk.

Prikkelbare luchtwegen [R29.02]

Op verzoek van de CAHAG (expertgroep COPD/Astma) is de subcategorie Hyperreactiviteit luchtwegen [R96.01] vervangen door de nieuwe subcategorie Prikkelbare luchtwegen [R29.02]. In de oude situatie, als subcategorie onder ICPC R96 Astma, kregen deze patiënten een contra-indicatiebewaking op astma, kwamen in de griepselectie terecht en werden als astmapatiënt meegeteld bij indicatoren voor kwaliteitsrapportages. Door deze subcategorie te verplaatsen naar R29 en te hernoemen zal dit niet meer gebeuren.

Patiënten met Prikkelbare luchtwegen [R29.02] vallen buiten het bestek van ketenzorg en kwaliteitsindicatoren voor astma.

Belangrijke aanwijzingen voor het doorvoeren van deze wijziging!

(Aanvulling dd 7 december 2018)

Het omzetten van R96.01 naar R29.02 moet handmatig plaatsvinden en op basis van individuele beoordeling door de zorgverlener.
Deze actie kan niet via automatische conversie, omdat de groep patiënten met een Episode R96.01 een gemengde groep is:

  • Een deel van deze patiënten heeft wel degelijk (niet-allergisch) astma.
  • Een ander deel heeft deze episode in verband met klachten van recidiverend piepen, dyspneu of hoesten.
    Voor deze populatie is de nieuwe klachten-subcode ‘R29.02 Prikkelbare luchtwegen’ beschikbaar.
  • Weer een ander deel heeft slechts incidentele klachten.

Het is nodig dat de huidige groep patiënten met episode R96.01 kritisch bekeken wordt om te onderzoeken of er sprake is van astma of recidiverende of incidentele klachten. Gekeken moet worden wat de meest passende ICPC-code is.

HIS-leveranciers zijn door de NHG-adviesgroep CAHAG in maart 2018 verzocht deze her-beoordeling te faciliteren en hun gebruikers te ondersteunen door, mét het implementeren van de nieuwe ICPC-Tabel, aan de gebruikers een lijst aan te leveren met de patiënten, die op dat moment een episode R96.01 hebben.
Voor een goede her-beoordeling zijn de volgende gegevens noodzakelijk:

  • NAW-gegevens
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • BSN
  • Zo mogelijk de Episode-titel

Albuminurie [U98.03]

Op verzoek van de werkgroep Multidisciplinaire en NHG-Richtlijn Chronische nierschade is de nieuwe subcategorie Albuminurie [U98.03] tot stand gekomen. Het is bedoeld voor de groep patiënten met een matig verhoogde albuminurie zonder bekende onderliggende nierziekte. Dit heeft tot gevolg dat de subcategorie Proteïnurie [U98.01] is komen te vervallen. Aanwezigheid van proteïnurie is altijd aanleiding voor verder onderzoek naar een onderliggende nierziekte.

Bijnierschorsinsufficiëntie [T99.12]

Op verzoek van BijnierNET (expertnetwerk voor bijnieraandoeningen) zijn de subcategoriën Bijnierschorsinsufficiëntie [T99.12 ] en Adrenogenitaal syndroom [T99.13] aan ICPC T99 toegevoegd. Hiermee sluit de terminologie en groepsindeling aan bij hun aanbevelingen. Dit heeft tot gevolg dat de subgroep met het Syndroom van Addison [T99.09] komt te vervallen. Patiënten met het Syndroom van Addison vallen nu onder de subgroep Bijnierschorsinsufficiëntie [T99.12].

Arthritis psoriatica [L99.13]

Op verzoek van meerdere zorggroepen is een nieuwe subcategorie van patiënten met Arthritis psoriatica [L99.13] aangemaakt. Daarmee is deze groep te selecteren voor de CVRM ketenzorg. Dit heeft tot gevolg dat de titel Psoriasis (met of zonder artropathie) is aangepast in Psoriasis [S91].

Andere anticonceptie vrouw [W14]

De subcategorieën Pessarium occlusivum [W14.01] en Prikpil [W14.02] zijn komen te vervallen. Indien sprake is van een andere anticonceptie dan orale anticonceptie [W11], IUD [W12] of sterilisatie [W13] dan is Andere anticonceptie vrouw [W14] van toepassing. De titel veranderen in de anticonceptiemethode die de patiënte gebruikt.

Verkrijgbaarheid en contact

De nieuwste versie van NHG-Tabel 24 ICPC is in te zien en voor licentiehouders te downloaden op deze pagina van deze website. Daar vindt u ook documentatie voor het gebruik van de tabel en een overzicht van de wijzigingen.

Heeft u een vraag over deze nieuwe versie van de ICPC? E-mail uw vraag naar Khing Njoo, k.njoo@nhg.org.