HIS-Referentiemodel versie 2021 is uit!

28 october, 2021

Het HIS-Referentiemodel 2021 is gepubliceerd. Deze publicatie bevat de volledige versie voor licentiehouders èn de publieksversie.

Nieuw is het kenmerken van gegevens als lezenswaardig voor een andere medewerker en de uitwerking van Persoonlijke aantekeningen. De beschrijving van documenten bij het dossier is nu uitgewerkt bij Correspondentie en Diagnostiek. Er zijn aanvullingen gedaan bij Behandelgrens, Contra-indicaties, Inkomende brief en Deelcontacten.

Lees hieronder de uitgebreide beschrijving van de wijzigingen in versie 2021.

Wijziging Behandelgrens

Toegevoegd is met wie de behandelgrens is besproken, de patiënt zelf of ook met of (ook) met diens vertegenwoordiger(s). Zo sluit het medische gegeven Behandelgrens aan bij de zib Behandelaanwijzing voor de uitwisseling.

Opnemen van bijlagen bij het dossier

Documenten, die bij het dossier horen waren slechts beschreven in een lees verder als toelichting. Nu is dit uitgewerkt in het model zelf. Het gaat om bijlagen en de briefinhoud van brieven en mogelijke bijlagen bij uitslagen (bv. een hartfilmpje). De dossierdelen Correspondentie en Diagnostiek en de betreffende gegevens zijn hierop aangepast.

Overdracht binnen de huisartsenpraktijk: leeswaarde

Om informatie over de patiënt binnen de praktijk bij medewerkers onder de aandacht te brengen, kan een leeswaarde worden toegekend. Er is hieraan behoefte bij plotse veranderingen in de gezondheid bij een patiënt of wanneer belangrijke nieuwe informatie bekend is. Een zorgverlener kan hiermee aangeven welke informatie uit het dossier, voor wie, en hoe lang, lezenswaardig is. Dit is beschreven bij het Patiëntendossier.

Het nieuwe Praktijkdossierdeel Dossiers met leeswaardige informatie biedt voor de praktijkmedewerker inzage welke dossiers en welke informatie daarin voor hem als leeswaardig is gekenmerkt. In het Overzicht Medische Samenvatting ziet hij terug of er in het dossier voor hem informatie als leeswaardig is gekenmerkt.

Verwerken van informatie in meerdere dossiers

Soms is informatie uit het dossier van de ene patiënt, ook relevant voor andere patiënten, bijvoorbeeld bij de betrokkenheid van Veilig thuis bij meerdere gezinsleden. Het is in die gevallen wenselijk dat er veilig gekopieerd kan worden tussen dossiers. Deze functionaliteit is uitgewerkt bij Dossier-item.

Ondersteuning bij het vinden van een passende episode

Als de zorgverlener pas bij het opslaan van de medische gegevens de keuze maakt om deze toe te voegen aan een bestaande episode, ondersteunt het systeem de zorgverlener bij het vinden van de meest passende episode. Hiervoor is functionaliteit opgenomen in dossierdeel Deelcontacten. Een bijbehorend zoekalgoritme is beschreven.

Vastleggen en afsluiten van contra-indicaties

De huisarts wordt ondersteund bij het registreren van een contra-indicatie wanneer hij een diagnose met ICPC vastlegt in de episode-titel. Daar is nu aan toegevoegd dat dit ook geldt voor het vastleggen een diagnose met ICPC-code vastlegt op de E-regel van het SOEP-verslag. Op een soortgelijke manier wordt nu ook functionaliteit beschreven bij het afsluiten of wijzigen van een episode: ook dan kan de huisarts het advies krijgen om de contra-indicatie, die mogelijk bij deze ICPC hoort, af te sluiten. Deze functionaliteit is uitgewerkt bij het dossierdeel Contra-indicaties en het medisch gegeven Contra-indicatie.

Ontvangstdatum bij correspondentie

Er kan meer of minder tijd verstrijken tussen het tijdstip waarop een bericht met een brief elektronisch binnenkomt in het systeem (ontvangstdatum) en het tijdstip waarop de correspondentie wordt verwerkt. Het kan relevant zijn om deze tijdstippen te onderscheiden. Bij de binnenkomende brief is nu de ontvangstdatum beschreven, die overgenomen kan worden uit het patiëntbericht_in.

Persoonlijke aantekeningen

Reeds eerder beschreven informatie is nu uitgewerkt als dossierdeel Persoonlijke aantekening en medisch gegeven Persoonlijke aantekening.