HIS-Referentiemodel 2022 is gepubliceerd!

5 december, 2022

Nieuw zijn het Zorgnetwerk en de verwerking van voorstel-verstrekkingsverzoeken. Aanvullingen op bestaande onderdelen zijn het koppelen van gegevens aan meerdere episodes en de ondersteuning bij het vastleggen van een profylaxe aan de hand van een geregistreerde episode-ICPC of behandeling. Daarnaast is nu beschreven hoe de zorgverlener zelf een e-consult kan starten en het vastleggen van aanvullende informatie over een onderzoeksaanvraag of -uitslag.

Zorgnetwerk

Om goed overzicht te houden over wie allemaal bij de zorg rondom een patiënt zijn betrokken, is het Zorgnetwerk toegevoegd. Dit overzicht is handig bij overleg of spoedsituaties. Het nieuwe Thema Zorgnetwerk en het nieuwe Dossierdeel Betrokkenen beschrijven zowel het registreren als het overzichtelijk presenteren van alle personen die bij de zorg rondom een patiënt betrokken zijn.

Nieuw hierbij is het medisch gegeven Externe zorgverlener Denk bijvoorbeeld aan een specialist ouderenzorg, of een betrokken thuiszorgorganisatie.

De nieuwe medische gegevens Betrokken praktijkmedewerker en Betrokken contactpersoon staan voor de praktijkmedewerkers en een contactpersonen die daadwerkelijk bij de zorg voor een patiënt betrokken zijn.

Tot op heden waren betrokkenen beschreven vanuit het Individueel Zorgplan. Met deze generieke beschrijving van het zorgnetwerk van de patiënt, komt de oude beschrijving van betrokkenen bij het zorgplan te vervallen. Daarom is het thema Zorgplan en het dossierdeel Individueel zorgplan aangepast.

Informatie die bij meerdere episodes past

Het komt bij een patiënt met multi-morbiditeit regelmatig voor dat de huisarts informatie ontvangt, die bij meerdere episodes past. Denk aan de internist die een brief stuurt over de glucose-instelling van een diabetespatiënt, maar daarbij gelijk ook meldt wat de stand van zaken is aangaande de chronische nierschade. Het HIS-Referentiemodel beschrijft nu de mogelijkheid om deze informatie ook aan meerdere episodes toe te kennen. Nu kan het medisch gegeven Episode-item aan meerdere episodes gekoppeld worden. Voorheen was een episode-item dat bij meerdere episodes hoorde niet gekoppeld. Daarmee kan ook een uitslag aan meerdere episodes gekoppeld worden (aanpassing bij het medische gegeven Uitslag).

Profylaxe en voorzorg

Sommige ICPC-gecodeerde aandoeningen, maar ook sommige behandelingen, maken het aannemelijk dat de huisarts alert moet zijn dat in specifieke situaties een profylactische maatregel nodig is. Bij HIV is bijvoorbeeld sprake van immuunsuppressie, en na een miltruptuur bestaat een reële kans dat er sprake is van asplenie.

‘Profylaxe en voorzorg’ is eerder uitgewerkt in het HIS-Referentiemodel. Nieuw is het volgende: om het vastleggen van profylaxe te vereenvoudigen, kan het HIS automatisch de suggestie kan doen om Profylaxe vast te leggen wanneer de zorgverlener een diagnose of behandeling vastlegt.

Daarbij is de relatie tussen Profylaxe en diagnose (ICPC), maar ook tussen Profylaxe en Behandeling nodig. Deze zijn vastgelegd in de nieuwe NHG-Tabel 72 ICPC en Profylaxe en NHG-Tabel 73 Behandelingen en Profylaxe. De ondersteuning voor het vastleggen van een profylaxe bij de registratie van een diagnose is beschreven in het Dossierdeel Deelcontacten. Voor de behandeling is dat beschreven in bij het medische gegeven Behandeling. Het dossierdeel Profylaxe en voorzorg en het medisch gegeven Profylaxe sluiten aan op deze functionaliteit.

Wijziging e-consult

Het HIS-Referentiemodel beschrijft bij contactregistratie sinds 2020 het e-consult: de mogelijkheid om een vraag van de patiënt elektronisch te beantwoorden. Dit is aangevuld met de mogelijkheid voor de zorgverlener om zelf om het initiatief te nemen voor een e-consult en hoe hij daarbij een SOEP-verslag over dit digitale contact kan vastleggen. Handig om bijvoorbeeld een toelichting bij een laboratoriumuitslag te geven aan de patiënt. De informatie die de huisarts uitwisselt met de patiënt wordt letterlijk opgenomen in het dossier (als Patiëntinformatie), naast de normale verslaglegging door middel van SOEP-registratie. Dit alles staat beschreven in het nieuwe Dossierdeel Communicatie met de patiënt, het Praktijkdossierdeel Communicatie met patiënten (voorheen E-consulten) en het medische gegeven Patiëntinformatie (voorheen e-consult). In het Dossierdeel Deelcontact is het e-consult beschreven als contact.

Voorstel verstrekkingsverzoek

Het voorstel-verstrekkingsverzoek en het antwoord daarop zijn concepten die landelijk in het programma Medicatieoverdracht zijn uitgewerkt. Deze zijn nu verwerkt in het HIS-Referentiemodel. Het nieuwe Praktijkdossierdeel Medicatievoorstellen beschrijft hoe de voorstel-verstrekkingsverzoeken vanuit de apotheek op praktijkniveau binnenkomen, hoe op een voorstel kan worden gereageerd en welke gegevens daarbij worden vastgelegd in het HIS. Het nieuwe medische gegeven Beantwoording Medicatievoorstel beschrijft hoe de huisarts het antwoord op het voorstel-verstrekkingsverzoek vastlegt in het dossier. Het Thema Medicatie en het Dossierdeel Medicatie beschrijven nu ook hoe overzicht te houden over de binnengekomen verzoeken en antwoorden daarop. De nog niet afgehandelde voorstel-verstrekkingsverzoeken zijn ook opgenomen in het overzicht Openstaande zaken.

Informatie bij onderzoeksaanvraag

Als een huisarts onderzoek aanvraagt bij een externe partij, verstrekt hij daarbij vaak aanvullende informatie. Het is relevant om vast te leggen in het dossier welke informatie is verstrekt. De aangewezen plek hiervoor is bij correspondentie. Dit is nu beschreven bij het Thema Verwijzen en het Dossierdeel Correspondentie. Ook is hiervoor een aparte soort correspondentie vastgesteld, die opgenomen is in NHG-Tabel 69 Soort Correspondentie.

Overige wijzigingen

Rondom episodes zijn er meer begrippen vastgesteld en zijn definities van bestaande begrippen verduidelijkt. Het gaat hier om de begrippen zoals deze getoond worden bij het Thema Episodes, Thema Contactregistratie, het Dossierdeel Deelcontacten, het Dossierdeel Episodes en het medische gegeven Episode.​

Het tonen van het Beleid bij episodebundels en het selecteren meerdere episode bundels is beschreven bij het Thema Episodes, dossierdeel Episodes en dossierdeel Deelcontacten

Om zo goed mogelijk aansluiting te houden bij de zorginformatiebouwstenen, is in de volledige versie van het HIS-Referentiemodel meer structuur gebracht in de naamgegevens en contactgegevens van de diverse personen.

Bij het afsluiten van een contactpersoon is nu beschreven dat contactgegevens van die contactpersoon worden verwijderd, ook in de historie.