U bent hier

Thema Preventieprogramma's

publieksversie 2023

De huisarts biedt preventieve zorg binnen afgesproken programma's, zoals bijvoorbeeld de griepvaccinatie en cervixscreening. Het uitvoeren van een preventieprogramma bij een patiënt levert enerzijds medische informatie op, zoals de uitslag van een cervixuitstrijkje en anderzijds meer logistieke informatie, zoals het feit dat een patiënt is opgeroepen voor het maken van een cervixuitstrijkje. Beide soorten informatie worden bewaard in het medisch dossier van de patiënt.

Inleiding

Naast het behandelen van bestaande ziekten en klachten, houden huisartsen zich toenemend bezig met het bieden van preventieve zorg, zowel om het ontstaan van ziekten en klachten bij gezonde mensen te voorkomen, als ter voorkoming of vertraging van het verslechteren of het ontstaan van complicaties bij patiënten met een chronische aandoening of bepaalde kwetsbaarheid. Deze preventieve zorg wordt vaak geleverd binnen preventieprogramma’s: zorg die aan een specifieke groep patiënten gegeven wordt volgens bepaalde afspraken of richtlijnen. In plaats van preventieprogramma wordt ook de naam zorgprogramma, programmatische zorg of groepsgerichte zorg gebruikt.

Er bestaan landelijke programma’s waar de huisarts een bijdrage aan levert zoals het Nationaal Programma Grieppreventie en het Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker ('cervixscreening’). Daarnaast zijn er lokaal of regionaal georganiseerde programma’s voor bijvoorbeeld preventie van hart- en vaatziekten, screening op osteoporose of COPD of het opsporen van kwetsbare ouderen die extra begeleiding of behandeling nodig hebben.

De functionaliteit voor het uitvoeren van stappen uit een programma is in het HIS vanuit twee plaatsen beschikbaar: vanuit praktijkdossierdeel Preventie-organisatie over de patiëntenpopulatie en vanuit dossierdeel Preventie voor de gegevens rondom preventie van een individuele patiënt.

Zorgproces en Informatie

Een patiënt die deelneemt aan een preventieprogramma, doorloopt een selectie van preventiestappen uit het preventieprogramma: het preventietraject. Nadat een preventiestap is uitgevoerd, wordt met het resultaat ervan (bijvoorbeeld de toegediende griepvaccinatie of de uitslag van een cervixuitstrijkje) de beoogde volgende preventiestap voor de patiënt bepaald. De medische informatie, die het uitvoeren van een preventiestap oplevert, wordt als preventiegegeven vastgelegd in het betreffende dossierdeel. Zo wordt de uitslag van een uitstrijkje in het kader van cervixscreening vastgelegd bij Diagnostiek en de toegediende griepprik bij Medicatie. De informatie die van belang is voor een goede uitvoering van het preventietraject, zoals de informatie dat een patiënt is opgeroepen voor het maken van een cervixuitstrijkje, hoort thuis in het dossierdeel Preventie.

Bij het uitvoeren van een preventieprogramma binnen de praktijk worden voor meerdere patiënten de stappen doorlopen en het dossier van deze patiënten bijgewerkt. Veel preventieprogramma’s bevatten gelijksoortige preventiestappen: selecteren van patiënten die in aanmerking komen voor deelname aan het programma op basis van in- en uitsluitingscriteria, uitvoeren van medische interventies en uitnodigen van patiënten hiervoor. De precieze inhoud, het aantal, de mogelijke volgorde en de resultaten van de preventiestappen kan per preventieprogramma verschillen. Het doorlopen van een preventieprogramma is beschreven in het praktijkdossierdeel Preventieorganisatie.

Gegevens en Functionaliteit

printvriendelijkUse ctrl + p to print the page