Medisch gegeven Profylaxe

Publieksversie

De aanduiding dat een patiënt mogelijk in aanmerking komt voor een voorzorgsmaatregel wordt vastgelegd met een Profylaxe. Een bekend voorbeeld is 'endocarditisprofylaxe'.

De omschrijving van de profylaxe, bijvoorbeeld 'endocarditisprofylaxe', is een keuze uit de NHG-Tabel Profylaxe (tabel 56). Een Profylaxe die in de NHG-Tabel Profylaxe vervallen is, kan niet meer nieuw worden vast gelegd.

Aan welke voorzorgsmaatregelen men kan denken is te vinden in ‘Toelichting’ bij de profylaxe in de NHG-Tabel Profylaxe (tabel 56). Bij het vastleggen en raadplegen van Profylaxe wordt de toelichting uit de meest actuele tabel getoond. Als een vervallen Profylaxe in het verleden is vast gelegd, kan de zorgverlener nog wel de actuele toelichting bij deze profylaxe raadplegen.

De huisarts wordt ondersteund bij het registreren van profylaxe als hij een ICPC-gecodeerde diagnose vastlegt in de episode-titel. Als hij een episode-ICPC-code registreert, waarbij een profylaxe hoort (volgens de NHG-Tabel 72 ICPC en profylaxe), vraagt het systeem of hij ook de bijbehorende profylaxe wil vastleggen. Voorbeeld: wanneer de huisarts een episode vastlegt voor een endocarditis met als ICPC K70, krijgt hij de vraag of hij endocarditis profylaxe wil vast leggen.

De huisarts krijgt op dezelfde manier ondersteuning bij het registreren van een profylaxe wanneer hij een behandeling invoert, waarbij een profylaxe hoort volgens NHG-Tabel 73-Behandelingen en profylaxe, bijvoorbeeld een ingreep aan milt die leidt tot de Profylaxe (functionele) asplenie.

Wanneer de huisarts een medicatieafspraak vastlegt over een weerstandsverlagend middel, bijvoorbeeld methotrexaat, wordt een voorzet gegeven om de ‘’Profylaxe bij immuun gecompromitteerde patiënt’’ te registreren, die hij kan overnemen.  

Het systeem toont bij het registreren de profylaxe en de daarbij behorende toelichting uit NHG-Tabel 56 Profylaxe.

Profylaxe

Aanduiding dat een voorzorgsmaatregel in specifieke situaties moet worden uitgevoerd om een ernstige ziekte te voorkomen.