Dossierdeel Diagnostiek

Publieksversie

De huisarts legt hier aanvragen en uitslagen vast voor (laboratorium) bepalingen. Ook met de patiënt afgesproken persoonlijke streefwaarden horen hier thuis. Het dossierdeel biedt duidelijke overzichten van uitslagen.

Registratie

Aanvragen, Uitslagen en Persoonlijke streefwaarden worden met behulp van de NHG-Tabel Diagnostische bepalingen (tabel 45) vastgelegd. Daarnaast kunnen eigen aanvullingen op de tabel worden gebruikt, vastgelegd in een lokale keuzelijst. Hoewel deze tabel in opzet bedoeld is om gegevens over onderzoek vast te leggen, zijn er in de loop der tijd ook anamnestische gegevens (zoals rookstatus) of andersoortige informatie (bijvoorbeeld hoofdbehandelaarschap) aan toegevoegd.

Aanvragen

Aanvragen worden bij het afsluiten van het dossierdeel per instelling gezamenlijk afgedrukt of als elektronisch bericht gestuurd, bijvoorbeeld naar een microbiologisch laboratorium of radiologieafdeling.

Uitslagen van verschillende uitvoerders

Het vastleggen van uitslagen van door de huisarts of POH zelf uitgevoerde of aangevraagde bepalingen, van uitslagen afkomstig van andere zorgverleners en van zelfmetingen van de patiënt is mogelijk. Daarbij is het mogelijk om te registreren wie de bepaling heeft uitgevoerd, te weten een interne of externe zorgverlener, of de patiënt zelf.

Afhandelen aanvraag bij binnenkomende uitslag

Wanneer een externe uitslag via een bericht komt, gaat het systeem na of er een aanvraag is met dezelfde bepaling. Bij een positieve match wordt uit de aanvraag gehaald bij welke episode de uitslag hoort en wordt de aanvraag door het systeem verwijderd. Als de uitslag onder een andere bepaling in het systeem is vastgelegd, kan de gebruiker zelf de bijbehorende aanvraag verwijderen. Anders zou de aanvraag steeds aanwezig blijven in het HIS, en dat is niet de bedoeling.

Werken met voorkeurslijstjes

Voor het vastleggen van meerdere uitslagen in het kader van een bepaald doel maakt de huisarts of POH gebruik maken van voorkeurslijstjes. Hiervoor zijn clusters van bepalingen beschikbaar in de NHG-Tabel Bepalingenclusters (tabel 48). De medewerker kan op basis van een ICPC of omschrijving zoeken welke relevante bepalingenclusters aanwezig zijn. Het HIS biedt op basis van het gekozen cluster een invoermogelijkheid voor de uitslagen van de bepalingen uit het cluster. Ook eigen samengestelde invoerlijsten zijn mogelijk.

Follow-up

Wanneer een zorgverlener een follow-up termijn toevoegt aan een uitslag, dan ondersteunt het HIS de praktijkmedewerker om hierover een Taak vast te leggen. 

Overzicht

Zichtbare informatie over een uitslag

Bij het openen toont het dossierdeel Diagnostiek een overzicht van meest recente uitslagen van alle bepalingen en alle aanvragen. Van een Uitslag moet tenminste direct zichtbaar zijn: omschrijving bepaling, datum, waarde, eenheid, soort uitvoerder (eigen praktijk, extern of patiënt zelf) en een indicatie of de uitslag afwijkend is. Het is wenselijk dat wat je direct ziet in het overzicht, instelbaar is. Eigenschappen die niet direct zichtbaar zijn in het overzicht (bijvoorbeeld de sleutelcode), zijn wel na te slaan.

Groeperen van uitslagen

De uitslagen in het overzicht kunnen op basis van hun eigenschappen en kenmerken van de bijbehorende bepalingen (uit NHG Tabel 45 Diagnostische bepalingen) gefilterd en gegroepeerd worden. Dat kan tenminste op de volgende eigenschappen en kenmerken:

  • de omschrijving van de bepaling (bijvoorbeeld alle glucose-uitslagen bij elkaar),
  • episode (bijvoorbeeld alle uitslagen in het kader van CVRM bij elkaar),
  • datum (bijvoorbeeld alle bloeduitslagen van dezelfde datum waarop de bepaling is gedaan),
  • de soort uitvoerder, te weten eigen praktijk, extern of patiënt zelf (bijvoorbeeld om alle zelfmetingen te zien).
  • bepalingencluster (uit NHG Tabel 48 Bepalingenclusters, bijvoorbeeld om alle uitslagen van het onderzoek uit de laatste CVRM controle te zien)
  • groep (uit NHG-Tabel 45 Diagnostische bepalingen; bijvoorbeeld om alleen uitslagen van beeldvormend onderzoek te zien)
  • soort laboratoriumbepaling, algemene diagnostische bepaling of protocol specifieke bepaling (uit NHG-Tabel 45 Diagnostische bepalingen, bijvoorbeeld om alleen laboratoriumuitslagen te zien)

Ook is het mogelijk om een grafisch overzicht te verkrijgen van bijvoorbeeld de meetwaardes van een bepaling in de loop van de tijd.

Beheerde Medische Gegevens:

Uitslag

Een uitslag beschrijft de uitkomst van een bepaling. Uitslagen afkomstig van externe zorgverleners of instanties worden anders verwerkt dan uitslagen die intern zijn vastgesteld.

Meer over Uitslag

Aanvraag

Iedere aanvraag is een verzoek voor het verrichten van één bepaling. Zodra de uitslag van de aanvraag binnen is, wordt de aanvraag verwijderd.

Meer over Aanvraag

Persoonlijke streefwaarde

De huisarts kan met de patiënt een Persoonlijke streefwaarde (of -bereik) voor een Bepaling afspreken. Een Persoonlijke streefwaarde heeft als doel een meetbare indicatie te geven van een zo goed mogelijk resultaat van de BZehandeling in de persoonlijke situatie.

Meer over Persoonlijke streefwaarde

Begrippen