Thema Episodes

Publieksversie

​Episodes zijn een belangrijk ordenend principe in het HIS.

Inleiding

Een episode beschrijft de gezondheidskwestie bij de patiënt. Een overzicht van episodes geeft daarmee een direct beeld van de de gezondheidskwesties bij de patiënt. Door episodegewijs te registreren houdt de huisarts de medische gegevens bij elkaar die op dezelfde gezondheidskwestie betrekking hebben.

Dit thema gaat in op het beheren van episodes en het geven van een overzicht van de aanwezige gezondheidskwesties.

Het inzien en beheren van informatie binnen een episode, staat beschreven bij het thema Contactregistratie en het bijbehorende dossierdeel Deelcontacten. In dat dossierdeel komt ook het werken met episodebundels voor het tonen van informatie uit samenhangende episodes aan bod.

Zorgproces en Informatie

Het overzicht van de episodes van een patiënt vormt de spil van het dossier. Vanuit deze lijst houdt de huisarts het medisch dossier van de patiënt bij.

Verloop gezondheidskwestie

Een gezondheidskwestie kan zich in de loop der tijd ontwikkelen. Bijvoorbeeld een patiënt met eenvoudige verkoudheid wordt steeds zieker als die verkoudheid zich verder ontwikkelt tot een pneumonie. De huisarts zal de gezondheidskwestie hier aanvankelijk een verkoudheid noemen, maar de klachten later omschrijven als een pneumonie. Hij past de aard (de titel) van de episode in de loop van de tijd aan van verkoudheid naar pneumonie.

Ook kan de huisarts komen tot nieuw inzicht over de gezondheidskwestie. Een patiënt bezoekt de huisarts bijvoorbeeld met klachten over vermoeidheid, waarbij de huisarts na aanvullend onderzoek constateert dat deze vermoeidheid veroorzaakt wordt door hypothyreoïdie. Ook hier verandert hij de titel van de episode, in dit geval van vermoeidheid naar hypothyreoïdie. De huisarts ziet in een episode terug hoe het beloop van deze episode is geweest als gevolg van veranderingen in het ziektebeeld of bij veranderende inzichten.

Overzicht episodes

Bij sommige patiënten is de lijst met episodes lang en daardoor onoverzichtelijk. De huisarts ordent deze lijst van episodes o.a. door afsluiten van episodes, het toekennen van attentiewaarde, het aanpassen van de volgorde van episodes en het werken met episodebundels.

Episodebundels

Om overzicht te houden, ziet de huisarts samenhangende episodes in het overzicht onder de naam van de episodebundel bij elkaar.

Beleid

De huisarts kan een beleid voor de lange termijn bedenken en beschrijven bij een episode. Bij een episode hoort één beleid. In dat beleid beschrijft de arts de doelen voor de lange termijn vanuit de optiek van de zorgverlener. Een beleid bij matige albuminurie kan bijvoorbeeld zijn: het verminderen van albuminurie door optimaliseren van de bloeddruk met een ACE-remmer.

Beleid moet onderscheiden worden van het Individuele Zorgplan. In het Individuele Zorgplan beschrijft de arts de persoonlijke invulling van de gemaakte afspraken vanuit de beleving van de patiënt. Dit is verder uitgewerkt bij Thema Individueel Zorgplan.

Verder wordt Beleid onderscheiden van de P-regel. Bij de P-regel legt de arts informatie vast over het beleid op korte termijn. Dit is verder uitgewerkt bij Thema Contactregistratie.

Gegevens en Functionaliteit

In het Dossierdeel Episodes legt de huisarts episodes vast of past ze aan en voegt een beleid toe bij een episode of past deze aan. Hij voorziet episodes eventueel van een attentievlag om ze nadrukkelijker in beeld te brengen. Hij kan hier verder overzicht krijgen over de geregistreerde episodes met het bijbehorende beleid. Verder kan hij hier de historie van een episode terugvinden.

Dossierdeel Episodes

Een overzicht van episodes en het bijbehorende beleid geeft de huisarts meteen een goed beeld van de actuele en belangrijke gezondheidskwesties van een patiënt. In dit dossierdeel is functionaliteit aanwezig om episodes vast te leggen en te beheren (verwijderen, aanpassen, ordenen) evenals het bijbehorende Beleid.

Meer over  Dossierdeel  Episodes

Medisch gegeven Episode

Een episode heeft een titel (naam en een ICPC). Bij een episode kan een beleid worden vastgelegd. Een episode groepeert de episode-items die bij de gezondheidskwestie horen.

Meer over  Medisch gegeven  Episode

Medisch gegeven Beleid

Een vastgelegd beleid hoort bij één episode. Beleid is géén episode-item, omdat alleen de meest recente versie van belang is en veranderingen in de tijd van ondergeschikt belang zijn.

Meer over  Medisch gegeven  Beleid

Begrippen