Medisch gegeven Episode

Publieksversie

Een episode heeft een titel (naam en een ICPC). Bij een episode kan een beleid worden vastgelegd. Een episode groepeert de episode-items die bij de gezondheidskwestie horen.

De gezondheidskwestie wordt beschreven door middel van de episode-titel. Een episodetitel bestaat uit een episodenaam en een episode-ICPC (de ICPC-code). Minstens een van beide moet worden ingevuld. Bij het coderen in ICPC hoeft de episodenaam niet de letterlijke tekst van de ICPC-code te zijn, de medisch medewerker kan de episodenaam zelf formuleren. Bij voortschrijdend inzicht in de gezondheidskwestie moet de medisch medewerker de episodetitel kunnen veranderen.

Episodes met een attentievlag

De huisarts kan een attentievlag toekennen aan een episode om extra aandacht voor de episode te vragen. Voor een aantal indicaties is vaak of altijd sprake van een episode die aandacht vraagt. De ICPC's voor deze aandoeningen zijn opgenomen in NHG Tabel ICPC en attentiewaarde (tabel 50). Daarbij is er onderscheid in ICPC codes die mogelijk in aanmerking komen (categorie 1) en ICPC codes die bijna altijd in aanmerking komen (categorie 2) voor een attentiewaarde. Wanneer een nieuwe episode wordt vastgelegd of de episode-titel wordt aangepast en de ICPC hiervan komt voor in deze NHG Tabel, dan wordt voor categorie semi)automatisch een attentiewaarde bij deze episode vastgelegd. Voor categorie 1 wordt de huisarts gevraagd of hij voor deze episode een attentievlag wil vastleggen.

De attentievlag kan aanwezig blijven als een episode afgesloten wordt/is, wanneer de gebruiker het belangrijk vindt dit probleem in beeld te houden. Bij het afsluiten van een episode die voorzien is van een attentievlag krijgt de medisch medewerker de mogelijkheid om de attentievlag bij de af te sluiten episode te handhaven. Zo kan de huisarts een belangwekkende afgesloten episode in beeld houden.

Open en gesloten episodes

Episodes kunnen open (actueel) of gesloten (niet langer actueel) zijn. Wanneer een medisch medewerker een nieuwe episode aanmaakt zal deze open zijn. De medisch medewerker sluit de episode wanneer op dat moment geen zorg meer nodig wordt geacht in verband met de betreffende gezondheidskwestie. Een afgesloten episode kan weer heropend worden, indien er toch weer zorg nodig is.

Wanneer bij het afsluiten van een episode de bijbehorende episode-items voorzien zijn van een attentievlag, zal het systeem melden dat deze attentievlaggen worden verwijderd. Een uitzondering vormen behandelingen met attentievlag: de attentievlag bij een behandeling blijft gehandhaafd bij het sluiten van een episode. Wanneer de episode een of meer actuele medicatieafspraken bevat, wordt de medewerker hierop geattendeerd en zal hij de medicatie eerst moeten bijwerken.

Startdatum en begindatum

Bij een episode kan zowel de startdatum van de episode zelf (het begin van de contacten tussen arts en patiënt over een gezondheidskwestie) worden vastgelegd, als de begindatum van de in de episodetitel beschreven aandoening. Wanneer een medisch medewerker een nieuwe episode aanmaakt, wordt als startdatum automatisch de huidige datum vastgelegd, deze kan zo nodig door de medisch medewerker worden aangepast.

De begindatum van de aandoening hoeft alleen te worden vastgelegd als de medisch medewerker dat nodig vindt. Bijvoorbeeld als het om een eenduidige diagnose gaat, waarvan bekend is wanneer deze is gesteld. Het vastleggen kan ook later nog gebeuren, bv bij het aanpassen van een episodetitel van een klachtomschrijving naar een specifiekere diagnose.

Episode

Zorg die in een periode wordt verleend rondom een gezondheidskwestie. De duiding van de gezondheidskwestie kan in de loop der tijd kan veranderen door voortschrijdend inzicht of door het beloop van de aandoening.

 

Alle medische gegevens (Episode-items), die in de loop van de periode in het kader van de zorg rondom de gezondheidskwestie worden verzameld, worden geregistreerd bij de betreffende episode. 

Begrippen