Thema Medicatiebewaking

Publieksversie

Met behulp van de Medicatiebewaking kan de huisarts beoordelen of een geneesmiddel veilig gebruikt kan worden door de patiënt.

Inleiding

Bij het voorschrijven van medicatie ondersteunt het HIS de huisarts door de medicatie te controleren op onder- of overdosering, dubbelmedicatie, interacties, overgevoeligheden en contra-indicaties. De huisarts legt daarvoor van contra-indicaties en medicatie-overgevoeligheden vast in het dossier van de patiënt.

De beschrijving van medicatie-overgevoeligheden is gebaseerd op het document 'Registratie en overdracht van geneesmiddelovergevoeligheden'. Het onderscheid tussen een allergie en een intolerantie is vaak niet goed te maken in de huisartsenpraktijk. Ook is het maken van dat onderscheid vaak niet klinisch relevant. Daarom wordt in het HIS-Referentiemodel en de richtlijn alleen gesproken over een overgevoeligheid.

Zorgproces en Informatie

Bij het voorschrijven van medicatie beoordeelt de huisarts of de medicatie veilig gebruikt kan worden. De actuele medicatie wordt gecontroleerd op de juiste dosis en of er sprake is van dubbelmedicatie, interacties, overgevoeligheden en contra-indicaties.

Medicatie-overgevoeligheid

Een patiënt kan een ongewenste reactie krijgen op het geneesmiddel, bijvoorbeeld een allergische reactie of een bijwerking die als erg hinderlijk wordt ervaren. Zo'n reactie is een medicatie-overgevoeligheidsreactie. De huisarts kan in dat geval met de patiënt afspreken de dosering te verlagen of de medicatie te staken.

Wanneer de huisarts besluit dat er in de toekomst bewaakt moet worden bij het voorschrijven van het geneesmiddel, dan stelt hij hierbij vast dat er sprake is van een medicatie-overgevoeligheid. Hij beslist daarbij of het zeker niet meer voorgeschreven mag worden of dat er alleen rekening mee gehouden moet worden.

Wanneer de huisarts het geneesmiddel later wil voorschrijven moet hij goed in kunnen schatten of de voordelen opwegen tegen de nadelen. Daarbij is van belang dat hij goed op de hoogte is van de aard en de ernst van de reactie op het geneesmiddel en wat de bron is, zoals wie de overgevoeligheid heeft vastgelegd (hijzelf, de specialist of de apotheker).

Contra-indicatie

Bij sommige aandoeningen is het gebruik van bepaalde geneesmiddelen gecontraïndiceerd. Wanneer de huisarts zo'n aandoening vaststelt, kan hij besluiten dat er in de toekomst op bewaakt moet worden. De huisarts legt die aandoening dan vast als contra-indicatie.

Medicatiebewaking uitvoeren

Bij het voorschrijven van medicatie controleert het systeem de actuele medicatie op dosis, dubbelmedicatie, interacties, contra-indicaties en medicatie-overgevoeligheden.

Meer over    Medicatiebewaking uitvoeren

Dossierdeel Contra-indicaties en overgevoeligheden

In dit dossierdeel worden contra-indicaties en medicatie-overgevoeligheden beheerd.

Meer over  Dossierdeel  Contra-indicaties en overgevoeligheden

Medisch gegeven Medicatie-overgevoeligheid

Een medicatie-overgevoeligheid beschrijft een overgevoeligheid van een patiënt voor een geneesmiddel, een stof of een geneesmiddelengroep, waarmee rekening gehouden moet worden bij het voorschrijven van medicatie.

Meer over  Medisch gegeven  Medicatie-overgevoeligheid

Medisch gegeven Contra-indicatie

Een contra-indicatie wordt gecodeerd vastgelegd. Wanneer bij het voorschrijven een geneesmiddel wordt gekozen, wat een patiënt met deze contra-indicatie beter niet kan krijgen, zal de medicatiebewaking dit signaleren. De contra-indicaties worden getoond bij het overzicht van actuele medicatieafspraken en zijn belangrijke gegevens in de medicatie-overdracht.

Meer over  Medisch gegeven  Contra-indicatie

Begrippen