Medisch gegeven Episode-item

Publieksversie

De details van de verschillende episode-items zijn bij die specifieke medische gegevens beschreven. Hier zijn algemene kenmerken van de episode-items beschreven

Bij een contact worden episode-items vastgelegd, die de toestand van de patiënt tijdens het contact beschrijven. Episode-items zijn in principe niet te wijzigen of te verwijderen. 

Koppeling met Episode(s)

De medisch medewerker legt een episode-item vast bij een episode. De episode-titel (episodenaam en episode-ICPC) op het moment van vastleggen wordt bewaard bij een episode-item. Dit episodelabel verandert niet meer, ook niet wanneer later de titel van de episode wordt aangepast. Zo is altijd te achterhalen wat op het moment van vastleggen het inzicht was over de gezondheidskwestie. Bij een episode-item is verder bekend bij welke actuele episode het hoort. In een overzicht wordt hiervoor de huidige episode-titel getoond van de episode waaraan het medische gegeven als eerste is gekoppeld.

Nadat een episode-item gekoppeld is aan een episode, kan het vervolgens ook aan andere episodes worden gekoppeld. Wanneer een episode-item wordt getoond, is herkenbaar dat het bij meerdere episodes hoort. Het is inzichtelijk welke dat zijn.

Concept-items

De episode-items kennen allen een conceptstadium: bijvoorbeeld een concept-SOEP-verslag of concept-medicatieafspraak.

In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat een praktijkmedewerker (bijvoorbeeld de assistente) een concept-medicatieafspraak maakt en dat dit na autorisatie door de arts definitief wordt vastgelegd als episode-item in het dossierdeel Medicatie. Een elektronisch binnengekomen specialistenbrief wordt als concept-Brief opgenomen in het HIS en definitief vastgelegd na lezing en autorisatie door de arts. Ook een SOEP-verslag kan een conceptstatus krijgen en pas na aanvulling of wijziging door de arts definitief worden.

Concept-items kunnen, afhankelijk van het soort item, nog worden aangevuld, aangepast of vervallen. 

De conceptfase heeft een belangrijke functie in de praktijk waarin steeds meer taken gedelegeerd worden aan een groeiend aantal medewerkers. Het stelt de arts in staat het overzicht te houden van alles wat er rond één patiënt gebeurt en door middel van autorisatie zijn verantwoordelijkheid te nemen.

Concept-items zijn geen onderdeel van het Medisch dossier: bij overdracht naar een andere huisarts of het leveren van gegevens aan derden gaan deze gegevens niet mee. De concept-items zijn wel in te zien binnen het patiëntendossier en concept-voorschriften doen al wel mee in de medicatiebewaking.

Concept-items zijn ook terug te vinden in het Overzicht concept-items van de praktijk. Ook bij het openen van Overzicht openstaande zaken.

Episode-item

Een gegeven van de patiënt dat mede de toestand van een patiënt op een bepaald moment beschrijft in het kader van een episode. 

Een Episode-item is verbonden aan een of meerdere Episode(s) en aan een Contact

Begrippen