U bent hier

Dossierdeel Deelcontacten

publieksversie 2020

Eén contact kan uit meerdere delen bestaan: de deelcontacten. De huisarts registreert een deelcontact door medische gegevens, zoals een SOEP-verslag, medicatieafspraak of uitslag vast te leggen bij de betreffende episode.

Alle deelcontacten, bestaande uit episode-items, worden in chronologische volgorde weergeven, samen met een overzicht van episodes. Met dit deelcontactenoverzicht krijgt een zorgverlener een indruk van alle gezondheidsproblemen van de patiënt en het beloop ervan. Specifieke aandacht krijgen hier het tonen en vastleggen van de medische gegevens Consult-aanvraag, e-Consult en Reden voor afspraak omdat deze direct te maken hebben met contacten en daarmee de deelcontacten.

Deelcontactenoverzicht

De episode-items in het overzicht worden getoond met hun episode-label.

Consult-aanvraag

Een openstaande Consult-aanvraag wordt bij het overzicht van deelcontacten weergegeven. Vanuit een Consult-aanvraag kan de registratie van het(deel)contact worden vastgelegd.

Reden voor afspraak

Bij een deelcontact kan de Reden voor afspraak specifiek zijn opgenomen als episode-item. De Reden voor afspraak wordt niet altijd integraal weergegeven. Per medewerker is in te stellen of, en zo ja welke onderdelen van de Reden van afspraak terug te zien zijn in het deelcontactoverzicht. Vanuit het deelcontact is de integrale inhoud van de reden voor afspraak desgewenst te raadplegen. Zichtbaar is dan de tekst van de Reden van afspraak en wie de auteur is van deze tekst: de patiënt of de zorgverlener. Daarbij worden ook de datum vermeld waarop de Reden voor afspraak is ontvangen en de datum waarop deze is verwerkt.

E-consulten

In een deelcontact over een e-consult ligt, naast de andere gegevens zoals mogelijk een SOEP-verslag, specifiek een medisch gegeven e-Consult vast, met daarin de vraag van en het antwoord aan de patiënt. Wat er getoond wordt van een e-Consult, is per medewerker instelbaar. Minimaal is zichtbaar dát bij een deelcontact een e-consult is uitgewisseld met de patiënt. Vanuit het deelcontact is de integrale inhoud van dit e-consult (vraag en antwoord) altijd opnieuw te raadplegen.

Filteren

Wanneer de praktijkmedewerker een episode selecteert uit het overzicht van episodes worden alleen die deelcontacten weergegeven die bij die episode horen. Er kunnen ook meerdere episodes worden geselecteerd, eventueel met behulp van episodebundels. Zo is het ook mogelijk inzicht te krijgen in de historie van een specifieke episode. Het verloop van het gezondheidsprobleem van een specifieke Episode is te zien aan het episode-label van de Episode-items in de loop van de tijd.

Het inzicht in het ziektebeloop wordt vergroot als de episode-items van met elkaar samenhangende episodes in één overzicht getoond worden. Wanneer de praktijkmedewerker vanuit het overzicht met episodes een episode uit een episodebundel selecteert, kan hij kiezen of hij in het deelcontactenoverzicht de deelcontacten ziet (in chronologische volgorde) die horen bij die ene specifieke episode óf bij alle episodes uit de bundel.

De medewerker kan, indien gewenst, filteren op type episode-item, bijvoorbeeld alleen uitslagen of medicatieafspraken. Ook kan op type SOEP-regel worden gefilterd, zoals alleen P-regels. Door te filteren op de contactwijze is het mogelijk om bijvoorbeeld alleen de deelcontacten van e-consulten in beeld te krijgen.

Een nieuw (deel)contact vastleggen

Vanuit het deelcontactenoverzicht kan een nieuw contact worden vastgelegd. De contactwijze wordt ingevoerd en de episode-items van het contact worden ingevoerd (Behandeling, e-Consult, Reden voor afspraak, SOEP-verslag, Uitslag, Persoonlijke streefwaarde, Zorgafspraak, Medicatiegebruik, Toediening, Medicatieafspraak, Verstrekkingsverzoek, Taak en Verwijzing).

Wanneer er gewerkt wordt binnen een episode dan worden de episode-items gekoppeld aan die episode. Als blijkt dat het een nieuwe episode betreft dan kan vanuit het episode-item meteen een nieuwe episode worden aangemaakt.

Meestal wordt gestart met het SOEP-verslag. Wanneer voor het invoeren van de andere episode-items wordt gekozen, wordt het episode-item vanuit het overzicht van het corresponderende dossierdeel vastgelegd. Dit is essentieel bij bijvoorbeeld medicatie: zo kan de vastgelegde medicatie in samenhang met de juiste medicamenteuze behandeling worden opgeslagen.

Reden voor afspraak

Een zorgverlener kan een contact vastleggen vanuit een Consult-aanvraag. In dat geval wordt op basis van de Consult-aanvraag een voorzet gegeven voor de Reden voor afspraak, die de zorgverlener dan bij de juiste episode vastlegt. Het is mogelijk om de tekst over de reden voor afspraak (als voorzet) over te nemen in de S-regel van een of meerdere SOEP-verslag(en). Ook als de patiënt een afspraak annuleert, wordt een deelcontact vastgelegd met de Reden voor de afspraak en legt de praktijkmedewerker die is benaderd, de reden voor het annuleren van de afspraak vast in een SOEP-verslag.

E-Consult

Bij het vastleggen/afhandelen van een e-consult, zie je het deelcontactenoverzicht inclusief de vraag van de patiënt en met de mogelijkheid om een SOEP-verslag en antwoord te formuleren. De zorgverlener kan de tekst van de patiënt uit het e-Consult over te nemen in de S-regel van het SOEP-verslag en deze S-regel eventueel bewerken. Verder krijgt de zorgverlener de mogelijkheid om in een apart veld het antwoord aan de patiënt te formuleren en het antwoord van de zorgverlener over te nemen als voorzet van de P-regel van het SOEP-verslag. Het is andersom ook mogelijk de tekst uit de P-regel van het SOEP-verslag over te nemen in het antwoordveld van de zorgverlener en daar, indien gewenst, te bewerken. Het antwoord wordt tezamen met de vraag van de patiënt bij het contact opgeslagen als medisch gegeven e-consult.

Beheerde Medische Gegevens:

printvriendelijkUse ctrl + p to print the page