Dossierdeel Deelcontacten

Publieksversie

Eén contact kan uit meerdere delen bestaan: de deelcontacten. De huisarts registreert een deelcontact door medische gegevens, zoals een SOEP-verslag, medicatieafspraak of uitslag vast te leggen bij de betreffende episode.

Met een overzicht van deelcontacten en episodes krijgt een zorgverlener een indruk van alle gezondheidskwesties van de patiënt en het beloop ervan. Vanuit dit overzicht kan men episodes verder inzien en episodes bewerken zoals afsluiten of voorzien van een attentievlag.

Deelcontactenoverzicht

Alle deelcontacten, bestaande uit episode-items, worden in chronologische volgorde weergegeven, samen met een overzicht van alle episodes. In het deelcontactenoverzicht kan de praktijkmedewerker een selectie maken van episodes, zodat alleen de episode-items van de geselecteerde episodes getoond worden.

Bij het tonen van de episode-items binnen een episode, wordt het episode-label getoond. Dit is de episode-titel (episodenaam en episode-ICPC) van het moment van vastleggen. In het chronologische overzicht van episode-items is zo ook te zien wat de episode-titel was in het verloop van de tijd.

Bij een episode-item is verder zichtbaar bij welke actuele episode het hoort. Hiervoor wordt de huidige episodetitel getoond van de episode waaraan het medische gegeven als eerste is gekoppeld.

Consult-aanvraag

Een openstaande Consult-aanvraag wordt bij het overzicht van deelcontacten weergegeven. Vanuit een Consult-aanvraag kan de registratie van het (deel)contact worden vastgelegd.

Reden voor afspraak

Bij een deelcontact kan de Reden voor afspraak specifiek zijn opgenomen als episode-item. De Reden voor afspraak wordt niet altijd integraal weergegeven. Per medewerker is in te stellen of, en zo ja welke onderdelen van de Reden van afspraak terug te zien zijn in het deelcontactoverzicht. Vanuit het deelcontact is de integrale inhoud van de reden voor afspraak desgewenst te raadplegen. Zichtbaar is dan de tekst van de Reden van afspraak en wie de auteur is van deze tekst: de patiënt of de zorgverlener. Daarbij worden ook de datum vermeld waarop de Reden voor afspraak is ontvangen en de datum waarop deze is verwerkt.

E-consulten

Bij digitale communicatie met de patiënt, is er sprake van een contact met als contactwijze e-consult. Daarbij legt de huisarts tenminste een gegeven Patiëntinformatie vast, naast de andere gegevens zoals bijvoorbeeld een SOEP-verslag. Wat er in het deelcontactenoverzicht zichtbaar is van deze Patiëntinformatie, is per medewerker instelbaar. Minimaal is zichtbaar dát bij een deelcontact Patiëntinformatie is uitgewisseld. Vanuit het deelcontact is de integrale inhoud van de Patiëntinformatie (de vraag van de patiënt, indien aanwezig, en de tekst van de zorgverlener) altijd te raadplegen.

Filteren

Wanneer de praktijkmedewerker een episode selecteert uit het overzicht van episodes worden alleen die deelcontacten weergegeven die bij die episode horen. Zo is het mogelijk inzicht te krijgen in de historie van een specifieke episode. Het beloop van en inzicht over de gezondheidskwestie van een specifieke Episode is te zien aan het episode-label van de Episode-items in de loop van de tijd.

Er kunnen meerdere episodes tegelijk worden geselecteerd, eventueel door een episodebundel te selecteren (en daarmee alle bijbehorende episodes). En ook is het mogelijk om meerdere episodebundels tegelijk te selecteren. De deelcontacten van de geselecteerde episodes worden vervolgens (in chronologische volgorde) getoond.

De medewerker kan, indien gewenst, filteren op type episode-item, bijvoorbeeld alleen uitslagen of medicatieafspraken. Ook kan op type SOEP-regel worden gefilterd, zoals alleen P-regels. Door te filteren op de contactwijze is het mogelijk om bijvoorbeeld alleen de deelcontacten van e-consulten in beeld te krijgen.

Een nieuw (deel)contact vastleggen

Vanuit het deelcontactenoverzicht kan een nieuw contact worden vastgelegd. De contactwijze wordt ingevoerd en de episode-items van het contact worden ingevoerd ( Beantwoording medicatievoorstel, Behandeling, Brief, Medicatieafspraak, Medicatiegebruik, Patiëntinformatie, Persoonlijke streefwaarde, Reden voor afspraak, SOEP-verslag, Taak, Toediening, Toedieningsafspraak, Uitslag, Verstrekking, Verstrekkingsverzoek, Verwijzing, en Zorgafspraak ).

Wanneer er gewerkt wordt binnen een episode dan worden de episode-items gekoppeld aan die episode. Als blijkt dat het een nieuwe episode betreft dan kan vanuit het episode-item meteen een nieuwe episode worden aangemaakt.

Als de zorgverlener pas bij het opslaan van de medische gegevens de keuze maakt om deze toe te voegen aan een bestaande episode, ondersteunt het systeem de zorgverlener bij het vinden van de meest passende episode. Hiervoor is een zoekalgoritme beschikbaar.

Meestal wordt gestart met het SOEP-verslag. Wanneer voor het invoeren van de andere episode-items wordt gekozen, wordt het episode-item vanuit het overzicht van het corresponderende dossierdeel vastgelegd. Dit is essentieel bij bijvoorbeeld medicatie: zo kan de vastgelegde medicatie in samenhang met de juiste medicamenteuze behandeling worden opgeslagen.

Reden voor afspraak

Een zorgverlener kan een contact vastleggen vanuit een Consult-aanvraag. In dat geval wordt op basis van de Consult-aanvraag een voorzet gegeven voor de Reden voor afspraak, die de zorgverlener dan bij de juiste episode vastlegt. Het is mogelijk om de tekst over de reden voor afspraak (als voorzet) over te nemen in de S-regel van een of meerdere SOEP-verslag(en). Ook als de patiënt een afspraak annuleert, wordt een deelcontact vastgelegd met de Reden voor de afspraak en legt de praktijkmedewerker die is benaderd, de reden voor het annuleren van de afspraak vast in een SOEP-verslag.

E-Consult

Wanneer er een e-consult-aanvraag van de patiënt is, is deze zichtbaar in het deelcontactenoverzicht. De afhandeling van deze aanvraag is een e-consult. Daarbij is het mogelijk om een of meerdere SOEP-verslag(en) te formuleren. De zorgverlener kan de vraag van de patiënt uit de e-consult-aanvraag overnemen in de S-regel van het SOEP-verslag. Hij kan deze S-regel eventueel bewerken.

De zorgverlener legt bij het deelcontact het antwoord bestemd voor de patiënt vast. Het is mogelijk deze tekst over te nemen als voorzet van de P-regel van het SOEP-verslag. Het is andersom ook mogelijk de tekst uit de P-regel van het SOEP-verslag over te nemen in het de tekst voor de patiënt van de zorgverlener en daar, indien gewenst, nog te bewerken. De tekst voor de patiënt wordt (indien van toepassing tezamen met de vraag van de patiënt uit de e-consult-aanvraag) bij het contact opgeslagen als medisch gegeven Patiëntinformatie. Bij het definitief opslaan van Patiëntinformatie, wordt deze gedeeld met de patiënt.

Functionaliteit

Functie afsluiten

Bij het afsluiten van het dossierdeel krijgt de gebruiker de mogelijkheid om alle bij dat contact opgeslagen verstrekkingsverzoeken en aanvragen te verzenden of af te drukken.

Functie Episodes samenvoegen

  1. De medewerker: selecteert de bron-Episode
  2. De medewerker: kiest de doel-Episode 
  3. Het systeem: vervangt van alle Episode-items uit de bron-Episode, de koppeling door een koppeling met de doel-Episode.
    Episodelabels van Episode-items veranderen niet mee.
  4. Het systeem: verwijdert de bron-Episode.

Functie Episode-items verplaatsen

  • Preconditie: de medewerker ziet het deelcontactenoverzicht gefiltert op één Episode (de bron-Episode).
  1. De medewerker: selecteert tegelijk 1 tot meerdere Episode-items of deelcontacten.
  2. De medewerker: kiest de doel-Episode
  3. Het systeem: van alle geselecteerde Episode-items wordt de koppeling met de bron-Episode vervangen door een koppeling met de doel-Episode. Episodelabels van Episode-items veranderen niet mee.

Beheerde Medische Gegevens:

Contact

Van een contact worden de medische gegevens (episode-items) over dat contact vastgelegd. De omstandigheden waaronder het contact plaats vond, zijn relevant voor de interpretatie van de informatie achteraf en wordt vastgelegd in de contactwijze bij het contact.

Meer over Contact

SOEP-verslag

De SOEP-structuur is een hulpmiddel voor het maken van een duidelijk verslag van een deelcontact. Het acroniem staat voor Subjectief, Objectief, Evaluatie en Plan. In een SOEP-verslag worden de S-, O-, E- en P-regel (ieder in vrije tekst) vastgelegd aangevuld. De S-regel kan aangevuld worden met een uitgebreider verslag van het verhaal van de patiënt. Het SOEP verslag wordt eventueel aangevuld met een ICPC bij de S-regel en/of de E-regel.

Meer over SOEP-verslag

Reden voor afspraak

De Reden voor afspraak is een medisch gegeven dat definitief wordt vastgelegd bij een (deel)contact. De tekst van de reden van afspraak is al eerder vastgelegd door  de patiënt zelf (online afspraak) of door een praktijkmedewerker (consult-aanvraag telefonisch of aan de balie). Wanneer het daadwerkelijke consult plaatsvindt wordt het medisch gegeven 'reden voor afspraak' definitief vastgelegd bij het contact, waarbij de reden wordt overgenomen uit de consult-aanvraag.

Meer over Reden voor afspraak

Begrippen