Wijzigingen 2019

Nieuw in deze versie is de verslaglegging rondom vaccinaties en de mogelijkheid om verdiepende informatie toe te voegen aan de S-regel. Er zijn aanpassingen gedaan aan Taken, Episodebundels en Profylaxe.

In een update van versie 2019 op 30 maart 2020 is bij Correspondentie een indeling op soort brief beschreven.

Rondom de onderstaande onderwerpen zijn inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd in het HIS-Referentiemodel 2019.

Vaccinaties

Sinds 2018 beschrijven we dat het toedienen van een vaccinatie wordt vastgelegd als Medicatie-toediening. In deze versie van het HIS-Referentiemodel introduceren we daarnaast de immuunstatus. Een immuunstatus-gegeven geeft weer wat de immuunstatus van een patiënt is voor een specifieke infectieziekte, waartegen gevaccineerd kan worden oftewel in hoeverre een patiënt op een specifiek moment is beschermd tegen een infectieziekte. Per infectieziekte kan je vastleggen of een patiënt al is gevaccineerd, of dat hij de ziekte heeft doorgemaakt. Verder kan je vastleggen of een vaccinatieserie is afgerond en wanneer de laatste vaccinatie toegediend is.

POH-GGZ

Zorgverleners binnen de huisartsenpraktijk hebben verschillende wensen rondom verslaglegging. De huisarts houdt het bijvoorbeeld vaak kort, de POH-GGZ heeft juist de behoefte aan uitgebreide details. De beschrijving van SOEP-verslag is daarom aangepast in 2019 om ruimte te geven aan onder andere de POH-GGZ voor uitgebreidere verslaglegging binnen de SOEP-systematiek.

Episodebundels, Profylaxe, Taken

De beschrijving van episodebundels is uitgebreid. In deze versie is uitgewerkt hoe je met behulp van episodebundels ook de lange episodelijsten kan ordenen.

Bij Profylaxe is het registreren van een profylactische maatregel vervallen. Nu is beschreven dat bij het raadplegen van Profylaxe informatie over de mogelijke maatregel getoond wordt. Deze informatie ligt vast in de NHG-Tabel Profylaxe. Hoe om te gaan met een profylaxe, die inmiddels is vervallen, is toegelicht (update versie 2019 van 30 maart 2020).

Bij een taak is nu duidelijker onderscheid gemaakt tussen de categorie taak (keuze uit de NHG-Tabel Taken) en de omschrijving van de specifieke taak, die de zorgverlener vastlegt in de toelichting. Daarvoor is zowel de NHG-Tabel Taken als de omschrijving van het medische gegeven Taak aangepast.

Soort correspondentie

Om de verschillende correspondentie beter te kunnen ordenen en bepaalde brieven makkelijker terug te vinden, is in de update van versie 2019 op 30 maart 2020, het soort brief (categorie) beschreven. NHG-Tabel Soort correspondentie (tabel 69) bevat hiervoor de vastgestelde categorieën.