Wijzigingen 2021

Bij Behandelgrens is toegevoegd dat expliciet kan worden vastgelegd met wie de behandelgrens is besproken. Het opnemen van documenten bij het dossier is uitgewerkt bij Correspondentie en Diagnostiek (uitslag). Nieuw is de leeswaarde om aan te geven dat een dossier nieuwe, lezenswaardige informatie bevat. Bij Dossier-item is beschreven dat informatie vastgelegd in een dossier gemakkelijk maar veilig gekopieerd kan worden naar een ander dossier, wanneer het gaat om informatie die ook voor andere patiënten relevant is (denk aan gezinsleden). Nieuw is de ondersteuning (met algoritme) voor het vinden van een passende episode bij het vastleggen van een deelcontact. De functionaliteit bij Contra-indicaties is aangevuld met de ondersteuning bij het afsluiten van een contra-indicatie en ondersteuning bij het vastleggen van een contra-indicatie op basis van een ICPC-code op de E-regel. Bij postverwerking is de mogelijkheid toegevoegd om ook een ontvangstdatum bij een brief vast te leggen. Ten slotte is eerder beschreven informatie over Persoonlijke aantekeningen nu uitgewerkt als dossierdeel en medisch gegeven.

Wijziging Behandelgrens

Toegevoegd is met wie de behandelgrens is besproken, de patiënt zelf of ook met of (ook) met diens vertegenwoordiger(s). Zo sluit het medische gegeven Behandelgrens aan bij de zib Behandelaanwijzing voor de uitwisseling.

Opnemen van bijlagen bij het dossier

Documenten, die bij het dossier horen waren slechts beschreven in een lees verder als toelichting. Nu is dit uitgewerkt in het model zelf. Het gaat om bijlagen en de briefinhoud van brieven en mogelijke bijlagen bij uitslagen (bv. een hartfilmpje). De dossierdelen Correspondentie en Diagnostiek en de betreffende gegevens zijn hierop aangepast.

Overdracht binnen de huisartsenpraktijk: leeswaarde

Om informatie over de patiënt binnen de praktijk bij medewerkers onder de aandacht te brengen, kan een leeswaarde worden toegekend. Er is hieraan behoefte bij plotse veranderingen in de gezondheid bij een patiënt of wanneer belangrijke nieuwe informatie bekend is. Een zorgverlener kan hiermee aangeven welke informatie uit het dossier, voor wie, en hoe lang, lezenswaardig is. Dit is beschreven bij het Patiëntendossier. 

Het nieuwe Praktijkdossierdeel Dossiers met leeswaardige informatie biedt voor de praktijkmedewerker inzage welke dossiers en welke informatie daarin voor hem als leeswaardig is gekenmerkt. In het Overzicht Medische Samenvatting ziet hij terug of er in het dossier voor hem informatie als leeswaardig is gekenmerkt.

Verwerken van informatie in meerdere dossiers

Soms is informatie uit het dossier van de ene patiënt, ook relevant voor andere patiënten, bijvoorbeeld bij de betrokkenheid van Veilig thuis bij meerdere gezinsleden. Het is in die gevallen wenselijk dat er veilig gekopieerd kan worden tussen dossiers. Deze functionaliteit is uitgewerkt bij Dossier-item.

Ondersteuning bij het vinden van een passende episode

Als de zorgverlener pas bij het opslaan van de medische gegevens de keuze maakt om deze toe te voegen aan een bestaande episode, ondersteunt het systeem de zorgverlener bij het vinden van de meest passende episode. Hiervoor is functionaliteit opgenomen in dossierdeel Deelcontacten. Een bijbehorend zoekalgoritme is beschreven. 

Vastleggen en afsluiten van contra-indicaties

De huisarts wordt ondersteund bij het registreren van een contra-indicatie wanneer hij een diagnose met ICPC vastlegt in de episode-titel. Daar is nu aan toegevoegd dat dit ook geldt voor het vastleggen een diagnose met ICPC-code vastlegt op de E-regel van het SOEP-verslag. Op een soortgelijke manier wordt nu ook functionaliteit beschreven bij het afsluiten of wijzigen van een episode: ook dan kan de huisarts het advies krijgen om de contra-indicatie, die mogelijk bij deze ICPC hoort, af te sluiten. Deze functionaliteit is uitgewerkt bij het dossierdeel Contra-indicaties en het medisch gegeven Contra-indicatie.

Ontvangstdatum bij correspondentie

Er kan meer of minder tijd verstrijken tussen het tijdstip waarop een bericht met een brief elektronisch binnenkomt in het systeem (ontvangstdatum) en het tijdstip waarop de correspondentie wordt verwerkt. Het kan relevant zijn om deze tijdstippen te onderscheiden. Bij de binnenkomende brief is nu de ontvangstdatum beschreven, die overgenomen kan worden uit het patiëntbericht_in. 

Persoonlijke aantekeningen

Reeds eerder beschreven informatie is nu uitgewerkt als dossierdeel Persoonlijke aantekening en medisch gegeven Persoonlijke aantekening.